gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Hata
  • XML Parsing Error at 1:434. Error 9: Invalid character

GENLER MEDEN?YET?

PDF Yazdır e-Posta

?slamla ilk ?ereflenen birok byk sahabenin gen oldu?unu belirten Hasan Gm? Bizim medeniyetimiz bir genlik hareketi olarak ortaya ?km??t?r. dedi. Et-Tergb vet-Terhb isimli hadis kitab?ndan yapt??? derslere devam eden Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, 27 May?s 2010 Per?embe gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde dzenlenen programda ?slam?n genli?e verdi?i neme dikkati ekti.

Yneticinin en nemli vasf? adalettir.

Okudu?u hadis-i ?erifte Peygamber Efendimizin, k?yamet gn gne?in yakla?t?r?ld??? ve hibir glgenin olmad??? Arasat meydan?nda Allah?n glgelendirece?i yedi e?it insan tipinin a?kland???n? belirten Hasan Gm?, bunlardan ilk grubun adaletli idareciler (el-?mm l-dil) oldu?unu syledi. Hasan Gm? Yneticilerin en nemli vasf? adalettir. Adaletle ynetmesidir. Sonra, cesaret ve do?ruluk gelir. Yneticiler hibir ?eyden korkmadan ve ekinmeden cesaret ve do?rulukla hakk?n ve adaletin yan?nda olmal?d?r dedi.

Dimetoka Camii kapal?!

Hasan Gm?, idarecilerin uluslararas? ili?kiler alan?nda da cesaret ve do?rulukla hareket etmesi gerekti?ini ifade ederek, Mesela bizim yan? ba??m?zda Dimetokan?n merkezinde bulunan byk cami halen kapal?. Kavalada camiyi kilise yapm??lar. Adamlar ?stanbul demiyor, Constantinapoli diyor. Herkese d?en grevler var. Sen Gmlcine ile, Kavala ile, ?skee ile ilgilenmezsen, adam gelir ?stanbul ile ilgilenir dedi.

Bir gen olarak Fatih Sultan Mehmet

Allah?n glgelendirece?i bir grubun da genli?inde iman ve ihlasla ya?ayan, ibadetlerini yapan genler oldu?unu belirten Hasan Gm? ?slam?n da bir genlik hareketi olarak ortaya ?kt???n? vurgulad?.

Mslman genlere Fatih Sultan Mehmet rne?ini veren Hasan Gm? ?unlar? kaydetti: Edirnede do?up byyen Fatih, daha sonra ?ehzade olarak Manisaya gnderildi. Bildi?iniz gibi babas? 2. Murat, Fatih daha 12 ya??nda iken devletin ba??na gemesi kendisini a??rm??t?. nk Hac? Bayram-? Veli, ?stanbulun fethinin kendilerine nasip olmayaca??n? ama Fatih ve Ak?emseddine nasip olaca??n? daha Fatih be?ikte iken sylemi?ti. Bence 2. Murat, fetih bize k?smet olmayacak ama, bari fethi belki grrm diye ok gen ya?ta Fatihi tahta a??rm??t?. Allahu alem, benim kendi yorumum budur. Sonra biliyorsunuz, 19 ya??nda tahta ?kan Fatih, daha o ya?larda ?stanbulun fethi planlar? ile me?gul olmu? ve 21 ya??nda iken fetih kendisine myesser olmu?tur.

Fatih'in nesline ne oldu?

Bir gen model olarak Fatihin unutulmaya yz tuttu?unu belirten Hasan Gm? Fatih'in nesline ne oldu? Maalesef zlerek gryoruz ki, genlerimiz kltr ve medeniyetimizden uzakla??yor. Bir I love youculuk ald? ba??n? gidiyor. Bugn seni seviyorum diyen gen, yar?n b?rak?yor bir ba?kas?na seni seviyorum diyor. Mslman gen sevdi mi bir defa sever, adam gibi sever. Fatih gibi ulvi bir ideali olur, onun yolunda ya?ar. dedi.

?lgi ile takip edilen program, Hasan Gm?n hadis-i ?erifte say?lan, Allah?n glgelendirece?i di?er insan tiplerini de okuyarak a?klamalarda bulunmas? ile sona erdi.